Skip to content

Vilkår og betingelser

Velkommen til loungemøbler.nu! Læs venligst følgende købsbetingelser omhyggeligt, før du afgiver en ordre. Ved at handle hos os accepterer du automatisk disse vilkår.

1. Priser og valuta: Alle priser på vores hjemmeside er angivet inklusive transaktionsvalutaen. Vi forbeholder os retten til at ændre priser uden varsel.

2. Produktbeskrivelse: Vi bestræber os på at give nøjagtige produktoplysninger, men vi kan ikke garantere, at al information er fejlfri. Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål til et produkt.

3. 14 dages returret og reklamation: Vi tilbyder 14 dages returret på ubrugte og ubeskadigede varer. Eventuelle reklamationer skal indberettes inden for rimelig tid efter modtagelsen af ​​varen.

4. Forsendelsespolitik: Vores forsendelsespolitik er beskrevet på vores egen Forsendelsespolitikside. Du kan finde information om forsendelsesomkostninger og estimerede leveringstider der.

5. Kontaktoplysninger: Loungemøbler.no drives af In Good Hands AS Org. Ingen. 927854791, med registreret adresse Møllerveien 4, 0182 Oslo. Du kan kontakte os på hei@salongmobler.no.

6. Vilkår og betingelser: Vores fulde vilkår og betingelser er tilgængelige under Vilkår og betingelser. Læs venligst disse omhyggeligt, før du handler hos os.

7. Links og fejl: Vi arbejder konstant på at sikre, at alle links og funktioner på siden fungerer, som de skal. Rapportér venligst eventuelle fejl eller problemer til vores kundeservice.

8. Returnering: Køber har ingen retur- eller fortrydelsesret for specialfremstillede varer.

9. Forsinkelse og udeblivelse - købers rettigheder og reklamationsfrist: Hvis sælger ikke leverer varen eller leverer den for sent i overensstemmelse med aftalen mellem parterne, og dette ikke skyldes køber eller forhold vedr. købers side, kan køber efter reglerne i forbrugerkøbelovens kapitel 5 efter omstændighederne tilbageholde købesummen, kræve opfyldelse, hæve aftalen og/eller kræve erstatning fra sælger.

Af bevismæssige årsager bør meddelelsen være skriftlig (f.eks. e-mail) i tilfælde af krav om misligholdelsesbeføjelser.

Opfyldelse
Køber kan fastholde købet og kræve opfyldelse af sælger. Køber kan dog ikke kræve opfyldelse, hvis der er en hindring, som sælger ikke kan overkomme, eller hvis opfyldelse vil påføre sælger så store ulemper eller omkostninger, at det er væsentligt ude af proportion med købers interesse i, at sælger opfylder. Skulle vanskelighederne forsvinde inden for rimelig tid, kan køber stadig kræve opfyldelse.

Køber mister sin ret til at kræve opfyldelse, hvis han eller hun venter urimeligt længe med at fremsætte kravet.

Tilbagekaldelse
Hvis sælger ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal køber opfordre sælger til at levere inden for en rimelig tillægsfrist for opfyldelse. Såfremt sælger ikke leverer varen inden for den ekstra frist, kan køber hæve købet.

Køber kan dog fortryde købet med det samme, hvis sælger nægter at levere varen. Det samme gælder, hvis levering til det aftalte tidspunkt var afgørende for aftalens indgåelse, eller hvis køber har meddelt sælger, at leveringstidspunktet er afgørende.

Såfremt tingen leveres efter den tillægsfrist forbrugeren har fastsat eller efter leveringstidspunktet, som var afgørende for aftalens indgåelse, skal krav om fortrydelse fremsættes inden rimelig tid efter, at køber blev bekendt med leveringen.

Erstatning
Køber kan kræve erstatning for mindre tab som følge af forsinkelsen. Dette gælder dog ikke, hvis sælger godtgør, at forsinkelsen skyldes en hindring uden for sælgers kontrol, som ikke med rimelighed kunne have været taget i betragtning på aftaletidspunktet, undgået eller overvundet følgerne af.

10. Fejl ved varen - købers rettigheder og reklamationsfrist: Hvis der er en mangel ved varen, skal køber inden for rimelig tid efter, at den er opdaget eller burde være opdaget, meddele sælger, at han eller hun ønsker at påberåbe sig manglen. Køber har altid klaget rettidigt, hvis det sker inden for 2 måneder. fra det tidspunkt, hvor manglen blev opdaget eller burde have været opdaget. Reklamation kan ske senest to år efter, at køber har overtaget varen. Hvis produktet eller dele heraf er beregnet til at holde væsentligt længere end to år, er klagefristen fem år.

Hvis varen har en mangel, og dette ikke skyldes køber eller forhold på købers side, kan køber efter reglerne i forbrugerkøbelovens kapitel 6 efter omstændighederne bl.a. tilbageholde købesummen, vælge mellem berigtigelse og omlevering, kræve prisafslag, kræve aftalen hævet og/eller kræve erstatning fra sælger.

Klager til sælger skal fremsættes skriftligt.

Rettelse eller omlevering
Køber kan vælge mellem at kræve manglen udbedret eller levering af tilsvarende varer. Sælger kan dog gøre indsigelse mod købers krav, hvis gennemførelsen af ​​kravet er umulig eller påfører sælger urimelige omkostninger. Rettelse eller omlevering skal ske inden for rimelig tid. Sælger har som udgangspunkt ikke ret til at foretage mere end to afhjælpningsforsøg for samme mangel.

Prisrabat
Køber kan kræve passende prisrabat, hvis varen ikke rettes eller omleveres. Det betyder, at forholdet mellem nedsat og aftalt pris svarer til forholdet mellem varens værdi i mangelfuld og kontraktlig stand. Er der særlige grunde hertil, kan prisrabatten i stedet sættes lig med manglens betydning for køber.

Fortrydelse
Hvis varen ikke er rettet eller omleveret, kan køber også hæve købet, når manglen ikke er uvæsentlig.

11. Sælgers rettigheder i tilfælde af købers misligholdelse: Hvis køber ikke betaler eller opfylder de øvrige forpligtelser i henhold til aftalen eller loven, og dette ikke skyldes sælger eller forhold på sælgers side, skal sælger kan efter reglerne i forbrugerkøbelovens kapitel 9 efter omstændighederne tilbageholde varen, kræve opfyldelse af aftalen, kræve aftalen hævet og kræve erstatning af køber. Sælger vil efter omstændighederne også kunne kræve renter ved forsinket betaling, inkassogebyrer og et rimeligt gebyr for uafhentede varer.

Opfyldelse
Sælger kan fastholde købet og kræve, at køber betaler købesummen. Hvis varen ikke bliver leveret, mister sælger sin ret, hvis han venter urimeligt længe med at fremsætte kravet.

Opsigelse
Sælger kan hæve aftalen, hvis der er væsentlig betalingsmisligholdelse eller anden væsentlig misligholdelse fra købers side. Sælger kan ikke fortryde, hvis hele købesummen er betalt. Hvis sælger fastsætter en rimelig yderligere frist for opfyldelse, og køber ikke betaler inden for denne frist, kan sælger hæve købet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Betaler køber ikke købesummen i henhold til aftalen, kan sælger kræve renter af købesummen iht. forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet efter forudgående varsel sendes til Køber, som herefter kan ifalde gebyr i henhold til inkassoloven.

Gebyr for uafhentede ikke-forudbetalte varer
Hvis køber undlader at afhente ubetalte varer, kan sælger opkræve et gebyr fra køber. Gebyret skal højst dække sælgers faktiske udgifter til levering af varen til køber. Et sådant gebyr kan ikke opkræves af købere under 18 år.

12. Garanti: Garanti ydet af sælgeren eller producenten giver køberen rettigheder ud over dem, som køberen allerede har i henhold til ikke-fravigelig lovgivning. En garanti medfører således ingen begrænsninger i købers reklamations- og reklamationsret i tilfælde af forsinkelse eller mangler i henhold til punkt 9 og 10.

13. Personlige data: Den dataansvarlige for indsamlede personoplysninger er sælgeren. Medmindre køber er indforstået med andet, kan sælger i overensstemmelse med persondataloven kun indhente og opbevare de personoplysninger, der er nødvendige for, at sælger kan varetage forpligtelserne i henhold til aftalen. Købers personoplysninger videregives kun til andre, hvis det er nødvendigt for sælger at gennemføre aftalen med køber, eller i lovpligtige tilfælde.


14. Konfliktløsning: Klager rettes til sælger inden for rimelig tid, jf. pkt. punkt 9 og 10. Parterne skal forsøge at løse eventuelle tvister i mindelighed. Lykkes dette ikke, kan køber kontakte Forbrugerrådet med henblik på mægling. Forbrugerrådet er tilgængelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Tak, fordi du valgte loungemøbler.nej til dine behov for salonmøbler!

Cart 0

Your cart is currently empty.

Start Shopping