Villkor

Välkommen till loungemöbler.nu! Läs följande köpvillkor noggrant innan du gör en beställning. Genom att handla hos oss accepterar du automatiskt dessa villkor.

1. Priser och valuta: Alla priser på vår webbplats anges inklusive transaktionsvalutan. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.

2. Produktbeskrivning: Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt produktinformation, men vi kan inte garantera att all information är felfri. Kontakta oss gärna om du har frågor om en produkt.

3. 14 dagars ångerrätt och reklamation: Vi erbjuder 14 dagars ångerrätt på oanvända och oskadade varor. Eventuella reklamationer ska anmälas inom skälig tid efter mottagandet av varan.

4. Fraktpolicy: Vår fraktpolicy beskrivs i detalj på vår egen fraktpolicysida. Där hittar du information om fraktkostnader och beräknade leveranstider.

5. Kontaktinformation: Loungemöbler.no drivs av In Good Hands AS Org. Nej. 927854791, med registrerad adress Møllerveien 4, 0182 Oslo. Du kan kontakta oss på hei@salongmobler.no.

6. Användarvillkor: Våra fullständiga villkor finns tillgängliga under Användarvillkor. Läs dessa noggrant innan du handlar hos oss.

7. Länkar och fel: Vi arbetar ständigt för att alla länkar och funktioner på sajten ska fungera som de ska. Vänligen rapportera eventuella fel eller problem till vår kundtjänst.

8. Retur: Köparen har ingen retur- eller ångerrätt för specialtillverkade varor.

9. Försening och utebliven leverans - köparens rättigheter och tidsfrist för att göra reklamationer: Om säljaren inte levererar varan eller levererar den för sent i enlighet med avtal mellan parterna, och detta inte beror på köparen eller villkor på köparens sida får köparen enligt reglerna i 5 kap konsumentköplagen efter omständigheterna hålla inne köpeskillingen, kräva fullgörande, häva avtalet och/eller kräva ersättning av säljaren.

Av bevisskäl bör meddelandet vara skriftligt (t.ex. e-post) vid anspråk på utebliven befogenhet.

Uppfyllelse
Köparen kan behålla köpet och kräva fullgörande av säljaren. Köparen kan dock inte kräva fullgörande om det finns ett hinder som säljaren inte kan övervinna, eller om fullgörandet kommer att medföra så stor olägenhet eller kostnad för säljaren att det är väsentligt ur proportion mot köparens intresse av att säljaren fullgör. Skulle svårigheterna försvinna inom skälig tid kan köparen ändå kräva fullgörande.

Köparen förlorar sin rätt att kräva fullgörande om han eller hon väntar orimligt länge med att göra kravet.

Återkallelse
Om säljaren inte levererar varan vid leveranstillfället ska köparen uppmuntra säljaren att leverera inom skälig ytterligare tidsfrist för fullgörande. Om säljaren inte levererar varan inom tilläggsfristen kan köparen häva köpet.

Köparen kan dock häva köpet omedelbart om säljaren vägrar att leverera varan. Detsamma gäller om leverans till avtalad tidpunkt var avgörande för avtalets ingående, eller om köparen har meddelat säljaren att leveranstidpunkten är avgörande.

Om saken levereras efter den tilläggsfrist som konsumenten har satt eller efter den leveranstidpunkt som varit avgörande för avtalets ingående, ska krav på hävning framställas inom skälig tid efter det att köparen blev medveten om leveransen.

Ersättning
Köparen kan kräva ersättning för mindre skada till följd av förseningen. Detta gäller dock inte om säljaren styrker att förseningen beror på ett hinder utanför säljarens kontroll som inte skäligen hade kunnat beaktas vid avtalets ingående, undvikas eller övervinna följderna av.

10. Fel i varan - köparens rättigheter och reklamationsfrist: Om det finns ett fel i varan ska köparen meddela säljaren inom skälig tid efter det att det upptäckts eller borde ha upptäckts att han eller hon vill göra gällande defekten. Köparen har alltid klagat i god tid om det sker inom 2 månader. från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Reklamation kan göras senast två år efter att köparen övertagit varan. Om produkten eller delar av den är avsedd att hålla betydligt längre än två år är reklamationsfristen fem år.

Om varan har ett fel och detta inte beror på köparen eller omständigheter på köparens sida kan köparen, enligt reglerna i konsumentköplagen 6 kap, beroende på omständigheterna, hålla inne köpeskillingen, välja mellan rättelse och omleverans, kräva prisavdrag, kräva avtalet hävt och/eller kräva ersättning av säljaren.

Klagomål till säljaren ska göras skriftligen.

Rättelse eller omleverans
Köparen kan välja mellan att kräva felet åtgärdat eller leverans av likvärdiga varor. Säljaren kan trots detta invända mot köparens anspråk om ett genomförande av kravet är omöjligt eller orsakar säljaren oskäliga kostnader. Rättelse eller omleverans måste ske inom skälig tid. Säljaren har i princip inte rätt att göra mer än två avhjälpningsförsök för samma fel.

Prisrabatt
Köparen kan kräva lämplig prisrabatt om varan inte korrigeras eller omlevereras. Detta innebär att förhållandet mellan reducerat och avtalat pris motsvarar förhållandet mellan varans värde i bristfälligt och avtalsmässigt skick. Om det finns särskilda skäl för detta kan prisrabatten istället sättas lika med felets betydelse för köparen.

Avbeställning
Om varan inte korrigeras eller omlevereras kan köparen även häva köpet när felet inte är oväsentligt.

11. Säljarens rättigheter vid köparens försummelse: Om köparen inte betalar eller fullgör övriga skyldigheter enligt avtalet eller lagen, och detta inte beror på säljaren eller omständigheter på säljarens sida, ska säljaren kan enligt reglerna i konsumentköplagen 9 kap efter omständigheterna hålla inne varan, kräva fullgörande av avtalet, kräva att avtalet hävs och kräva ersättning av köparen. Säljaren kommer även efter omständigheterna att kunna kräva dröjsmålsränta, inkassoavgift och skälig avgift för ej uthämtade varor.

Uppfyllelse
Säljaren kan behålla köpet och kräva att köparen betalar köpeskillingen. Om varan inte levereras förlorar säljaren sin rätt om han väntar orimligt länge med att framställa kravet.

Uppsägning
Säljaren kan säga upp avtalet om det föreligger ett väsentligt betalningsförsummelse eller annan väsentlig försummelse från köparens sida. Säljaren kan inte ångra sig om hela köpeskillingen är betald. Om säljaren sätter en skälig tilläggsfrist för fullgörande och köparen inte betalar inom denna tidsfrist kan säljaren häva köpet.

Ränta vid dröjsmålsbetalning/inkassoavgift
Om köparen inte betalar köpeskillingen enligt avtalet kan säljaren kräva ränta på köpeskillingen enl. dröjsmålsräntelagen. Vid utebliven betalning kan fordran efter förhandsbesked skickas till Köparen, som då kan bli avgiftsskyldig enligt inkassolagen.

Avgift för ej uthämtade ej förskottsbetalda varor
Om köparen underlåter att hämta ut obetalda varor kan säljaren ta ut en avgift från köparen. Avgiften ska som mest täcka säljarens faktiska utgifter för att leverera varan till köparen. En sådan avgift kan inte tas ut av köpare under 18 år.

12. Garanti: Garanti som tillhandahålls av säljaren eller tillverkaren ger köparen rättigheter utöver dem som köparen redan har enligt icke undantagsbar lagstiftning. En garanti innebär således inga inskränkningar i köparens rätt att reklamera och reklamera vid dröjsmål eller fel enligt punkterna 9 och 10.

13. Personuppgifter: Ansvarig för insamlade personuppgifter är säljaren. Om inte köparen avtalar annat kan säljaren i enlighet med personuppgiftslagen endast inhämta och lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att säljaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. Köparens personuppgifter kommer endast att lämnas ut till andra om det är nödvändigt för att säljaren ska fullfölja avtalet med köparen, eller i lagstadgade fall.


14. Konfliktlösning: Klagomål riktas till säljaren inom skälig tid, jfr. punkterna 9 och 10. Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Om detta inte lyckas kan köparen kontakta Konsumentrådet för medling. Konsumentrådet finns på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Tack för att du valde loungemöbler.nej för dina behov av salongsmöbler!

Handlekurv 0

Din handlekruv er tom

Begynn å handle nå